Perfil del contractant

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L.

B62810593
Email
info@minsvic.com
Telèfon
+34 938 869 373
Adreça
C/ Indústria, 69 - 08500 Vic (Barcelona)

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. és una societat mercantil titularitat de l'Ajuntament de Vic.

Com a empresa mixta municipal, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. se situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de (i) ser poder adjudicador (ii) no Administració Pública, d'acord amb allò que estableix l'article 3.3 de la LCSP.

D'una banda, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creada per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord amb els criteris l'article 3.3. LCSP financin la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

D'altra banda, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. no es pot considerar Administració Pública en els termes definits en l'article 3.3. LCSP.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. d'acord amb l'article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada MANTENIMENT INSTAL·LACIONS SERVEIS DE VIC, S.L. subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò que estableix l'article 26 LCSP.